หิรัญคำ ธ. (2016). การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 314–322. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54939