สุวรรณเนตร ส. (2016). การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 342–349. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54943