อ่อนปรีดา ร. (2016). การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 135–145. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55158