ณ นคร น. (2016). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 160–168. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55356