เศรษฐโชติสมบัติ ณ. (2017). ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 116–127. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63461