จันทวรรณ น. (2017). ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 103–113. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63497