ศิริสม ม. (2017). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย Legal Measures concerning Migrant Workers Nationality of Myanmar, Cambodia and Laos enterThailand for working. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), 78–90. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63796