ณ นคร จ. (2017). มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2551 Measures of controlling alcohol advertisements in accordance with the alcohol control Act B.E. 2551. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), 39–48. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63802