พลเสน ค. (2017). การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 170–175. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64111