ทองมา ธ. (2017). การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 128–150. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64397