ทวีวัฒน์ จ. (2017). การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR AT CONVENIENCE STORES IN WARINCHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 54–63. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65456