วงศ์ณาศรี ป. (2017). รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเทวธรรมในการอนุรักษ์ป่าภาคใต้ตอนบน The Model of Consciousness Development for Personnel in Provincial Administrative Organiz ation with Dewathamma for Forest Conservation in. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 44–53. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65457