พุทธา ส. (2017). การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Curriculum Assessment in Master Of Education Program in Educational Administration, Education Faculty Bangkokthonburi University. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 74–84. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65507