บุญธรรม อ. (2017). เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 220–231. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66538