เนียมคำ ส. (2017). รำตรวจพลวิรุญจำบัง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 253–264. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66637