ภู่เพ็ชร์ ว. (2017). เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 288–298. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66744