ป้อมสุวรรณ์ ป. (2017). การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถธรรมที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 338–346. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67523