ผดุงสุทธิ์ ส. (2017). ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 306–320. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67532