ตัณฑัยย์ บ. (2017). การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 15–22. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/68799