เทพผา ส. (2017). แนวทางแก้ไขการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 1–14. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69123