สังขผล เ., ใจเย็น ส., & วิชัยดิษฐ พ. (2017). ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 55–65. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69124