จั่นจุ้ย น. (2017). การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 159–168. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69660