สิทธิชัย ว. ร. ธ. (2017). แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 204–216. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/70867