ตันติวุุฒิไกร ส. (2017). แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 134–143. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/76499