ฤกษ์สมโภชน์ ส. (2017). รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 196–203. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/77364