ศรีเกรียงทอง ณ., จันทึก ธ., & ศิริวงศ์ พ. (2017). การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 84–105. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/88901