เจนเขว้า เ., & วงษ์อินทร์ ท. (2017). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 200–209. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93920