ไชยพันธ์พงษ์ ส., & เจนเขว้า เ. (2017). การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 191–199. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93922