เพชรสุทธิ อ. (2017). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 66–80. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95598