ผลสะอาด ธ. (2017). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 44–54. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95616