จิตนุพงศ์ ว. (2017). ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 280–287. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/97959