จันทร์แจ่มใส ม.; จักรกรณ์ ณ.; คนทน ศ.; หรุ่นเกษม น.; บิลไบ ส. THE RESEARCH INTEGRATION PLAN FOR LOCAL DEVELOPMENT OF PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 1–13, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138292. Acesso em: 27 may. 2024.