นาคลังกา ก.; รองทอง ณ.; สังฆมาศ ค.; โถสุวรรณจินดา ว.; โฆษิตพิพัฒน์ อ.; วิริยะวิทย์ ณ.; จันทร์ควง พ. THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM FOR LADPRAO CANAL COOPERATIVES COMMUNITY FUND. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 120–133, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138554. Acesso em: 21 may. 2024.