ไกยวรรณ์ ย.; โสไกร ป.; ผลาพรม ก.; ณ วัฒนะประเสริฐ ก.; ตามถิ่นไทย พ.; มั่งคั่ง ก. MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR DRIED BANANA COMMUNITY PRODUCT. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 79–90, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/139198. Acesso em: 20 may. 2024.