ไทรฟัก พ. แนวทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดการเพื่อความมั่นคงและสมรรถนะ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันการเงิน: กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 50–64, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42013. Acesso em: 19 may. 2024.