อำนาจกิจเสรี ธ. คุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 79–90, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42015. Acesso em: 19 may. 2024.