ยินดียม ก. ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการ บริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 106–118, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42022. Acesso em: 30 may. 2024.