นาเมืองรักษ์ ช.; พลอยชุม ส. ภาวะผู้นำ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 141–147, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42036. Acesso em: 30 may. 2024.