กัลปดี ว.; ประสิทธิ์ผล ว.; ลู่โรจน์เรือง ว. การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 148–158, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42037. Acesso em: 28 may. 2024.