ต่วนศิริ ส.; วรรณเศียร ด. ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพระนครและดุสิต. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 159–165, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42038. Acesso em: 30 may. 2024.