โรจน์รุ่งสัตย์ พ.; ฉิมทัต ส.; ชุ่มจิตต์ จ.; ปัตพี ก. การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 16–27, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42044. Acesso em: 19 may. 2024.