แสงศรี ส.; เรืองฤทธิ์นำชัย น.; พิริยะเวชากุล โ.; กิตตินรรัตน์ จ. ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 36–46, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42063. Acesso em: 20 may. 2024.