ขันธิโชติ ส. รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดนนทบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 45–56, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42130. Acesso em: 20 may. 2024.