เบ็ญจาธิกุล ฐ. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 81–94, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42159. Acesso em: 25 may. 2024.