สายนุ้ย ภ.; สถาพรวจนา ศ.; อินทร์รักษ์ ป. การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 108–117, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42163. Acesso em: 26 may. 2024.