ไทรชมภู บ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) 6 ตำบลเพื่อการท่องเที่ยว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 1–10, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42177. Acesso em: 30 may. 2024.