คลังกรณ์ จ. เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 34–45, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42192. Acesso em: 19 may. 2024.