อินทรประไพ ส. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 68–81, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42198. Acesso em: 26 may. 2024.