ขันทะสิทธิ์ ธ.; ดอกไธสง บ.; ไพรินทร์ บ. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 130–140, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42232. Acesso em: 21 may. 2024.