สายสุวรรณ ส.; ดอกไธสง บ.; ศรีเหรัญ บ. ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 141–149, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42237. Acesso em: 21 may. 2024.